společnosti SMERO, spol. s r.o., IČ: 255 27 886, se sídlem: Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 30553

1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

upravují další práva a povinnosti založené kupní smlouvou uzavřenou mezi společností SMERO, spol. s r.o., IČ: 255 27 886, se sídlem Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61 a kupujícím.

1.2 Definice a výklad pojmů

Prodávajícím je společnost SMERO, spol. s r.o., IČ: 255 27 886, se sídlem Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61 (dále jen „Prodávající“).

Kupujícím je podnikatel (dále jen „Podnikatel“). Kdo je považován za Podnikatele stanoví zákon.

Smluvními stranami se rozumí Kupující a Prodávající (dále jen „Smluvní strany“).

Zákonem se rozumí, není-li stanoveno jinak, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Kupní smlouva je smlouva uzavřená za podmínek stanovených v čl. 2 těchto VOP (dále jen „Smlouva“).

Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze Smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

1.3 Odchylná písemná ujednání, uvedená ve Smlouvě nebo jejích přílohách, mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Pokud však není ve Smlouvě nebo jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VOP není Smlouvou nebo její přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak se Smluvní strany řídí těmito VOP.

1.4 Prodávající oznámí písemně nebo e-mailem každou změnu VOP Kupujícímu, a to nejpozději dva měsíce před nabytím účinnosti změny VOP. Kupující je oprávněn nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti změny VOP změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Prodávajícímu. Pokud Kupující změnu neodmítne ve stanovené lhůtě, platí, že se změnou VOP souhlasí. Na tento důsledek Prodávající Kupujícího v oznámení o změně VOP zvláště upozorní.

2. Vznik Smlouvy


2.1 Kupující je oprávněn učinit u Prodávajícího objednávku na dodání zboží (dále jen „Objednávka").

Z Objednávky musí vyplývat zřejmý úmysl uzavřít Smlouvu s Prodávajícím a současně musí z Objednávky vyplývat vůle Kupujícího být Smlouvou vázán v případě přijetí Objednávky Prodávajícím.

2.2 Objednávka musí obsahovat

a) identifikační údaje Kupujícího, a to zejména uvedení jeho obchodní firmy dle živnostenského listu
nebo výpisu z obchodního rejstříku, dále uvedení IČ, DIČ a fakturační adresy; v případě první Objednávky u Prodávajícího Kupující předloží kopii živnostenského listu, dále výpis z obchodního rejstříku a v případě, že je Kupující plátce daně z přidané hodnoty, rovněž i osvědčení o registraci DPH,

b) v případě jiné dodací adresy, než je adresa fakturační, přesné uvedení dodací adresy,

c) jméno osoby odpovídající za Objednávku a kontaktní údaje na tuto osobu (telefon, mobil, email apod.);
v případě, že osoba, která převezme zboží je odlišná od Kupujícího, potom musí Objednávka obsahovat i jméno a telefon na tuto osobu

d) přesné určení druhu a množství objednávaného zboží, jakost a provedení zboží, tj. objednací kód doplněný názvem a v případě potřeby doplněný barvou a množstvím objednávaného zboží,

e) požadované místo dodání zboží, datum a čas dodání a všechny potřebné údaje pro správné provedení nebo urychlení dodávky zboží (např. upřesnění patra a čísla dveří, číslo rampy pro vykládku zboží apod.); množství objednávaného zboží musí odpovídat jednotkám nebo násobkům daného zboží, jak je uvedeno v nabídce Prodávajícího.

2.3 Prodávající je oprávněn podmínit přijetí Objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství zboží na jednu Objednávku.

2.4 Každá Objednávka musí být Prodávajícímu doručena písemně nebo předána Prodávajícímu osobně případně prostřednictvím obchodního zástupce. Prodávající v takovém případě potvrdí Objednávku Kupujícímu. Za písemné doručení Objednávky se rozumí rovněž i využití prostředků umožňující komunikaci na dálku, především doručení prostřednictvím využití služeb pošty, dále faxu, e-mailem nebo prostřednictvím internetového formuláře.

2.5 V případě, že je Prodávajícímu doručena Objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě
2.2 těchto VOP a ze které vyplývá vůle Kupujícího být Smlouvou vázán, považuje se tato Objednávka za návrh na uzavření Smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ustanovení § 1731 a § 1732 Zákona.

2.6 Prodávající se zavazuje doručit Kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Objednávky písemné potvrzení Objednávky. K písemnému potvrzení Objednávky je Prodávající oprávněn využit prostředky umožňující komunikaci na dálku. Objednávka se považuje za přijatou Prodávajícím okamžikem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu.

2.7 Okamžikem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu je Smlouva uzavřena. Na základě takto uzavřené Smlouvy dodá Prodávající Kupujícímu objednané zboží, a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost ke splnění závazku a uhradit Prodávajícímu kupní cenu.

2.8 V případě, že nastane potřeba upřesnit Objednávku Kupujícího, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany Prodávajícího za přijetí Objednávky a okamžikem doručení potvrzení Objednávky s upřesněním ze strany Prodávajícího Kupujícímu byla uzavřena platná Smlouva.

2.9 V případě, že Prodávající nebude schopen Objednávku zčásti nebo zcela splnit, platí, že Smlouva je uzavřena v rozsahu části Objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části Objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

2.10 Kupující je oprávněn potvrzenou Objednávku stornovat jen se souhlasem Prodávajícího, a to pouze
za předpokladu, že nedošlo k odeslání objednaného zboží Kupujícímu. V opačném případě je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil Prodávající).

2.11 Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení Objednávky Prodávajícímu je Kupující oprávněn oznámit změnu Objednávky, a to zpravidla některým ze způsobů uvedeném v odst. 2.4 tohoto článku VOP, což se Prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání objednaného zboží Kupujícímu. Neprovede-li Kupující takovou změnu Objednávky, je nadále Objednávka přijatá Prodávajícím dle odst. 2.7 tohoto článku VOP považována smluvními stranami
za závaznou, a tedy za platnou Smlouvu.

3. Místo plnění a dodání zboží


3.1 Místem plnění je adresa uvedená v Objednávce nebo jiné místo dohodnuté Smluvními stranami ve Smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo Prodávajícího nebo sídlo Kupujícího.

3.2 Nebylo-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, objednané zboží bude dodáno Kupujícímu v den, který byl sjednán
ve Smlouvě.

3.3 Kupující je povinen převzít zboží v místě plnění.

3.4 V případě, že celková částka objednaného zboží nepřesáhne 1 500 Kč bez DPH, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu přepravné.

3.5 Nebude-li dohodnuto jinak, dodá Prodávající objednané zboží nebo jeho část Kupujícímu v pracovní dny v době od 7:30 do 16:00.

3.6 Obvyklá doba dodání zboží je 24 hodin od potvrzení Objednávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, nebo nenastane-li situace, kterou Prodávající není schopen ovlivnit. U zboží neuvedeného v tištěném katalogu Prodávajícího, zboží zakázkové, s dotiskem loga, reklamní předměty a ostatní vybrané zboží, je doba dodání individuální dle výrobních možností. Doba dodání je v takovém případě stanovena dohodou Smluvních stran. Je-li doba dodání delší než 24 hodin od potvrzení Objednávky, zavazuje se Prodávající kontaktovat Kupujícího a informovat ho o této skutečnosti. Smluvní strany se současně dohodnou na nové době dodání, případně se mohou dohodnout na dodání jiné vhodného zboží z nabídky Prodávajícího, které je možné dodat do 24 hodin od potvrzení Objednávky.

3.7 Kupující je povinen neprodleně písemně informovat Prodávajícího:

a) o změně dodací adresy nebo osoby určené k převzetí zboží,

b) o přesunutí termínu dodání zboží nebo

c) o změně jakýchkoliv údajů, které mohou ovlivnit způsob dodání.

3.8 Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3.9 Při odeslání nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající zbožPři odeslání nastanou účinky odevzdání zboží Kupujícímu jeho předáním dopravci, označí-li Prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro Kupujícího. Neoznačí-li Prodávající zboží, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu zboží odeslal, a určí-li ho dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je zboží Kupujícímu odevzdáno, až předá-li mu ho dopravce.

3.10 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednaného zboží. V případě, že Kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

3.11 Má-li Prodávající zboží odeslat nebo má-li Prodávající provést dopravu a vykládku objednaného zboží osobně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu zboží a na její vyložení. Náklady na dopravu a na vyložení zboží jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednaného zboží dle ceníku Prodávajícího.

3.12 Ke každé dodávce objednaného zboží bude Prodávajícím vystaven dodací list. Kupující je povinen řádně dodané zboží nebo i dílčí dodávku objednaného zboží převzít a toto převzetí potvrdit razítkem a podpisem na dodacím listu.

3.13 Má-li Kupující u Prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků Kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých Objednávek.

4. Kupní cena


4.1 Kupní cena za dodávané zboží je stanovena dohodou Smluvních stran.

4.2 V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH a náklady na dodání zboží do místa plnění. Cena za takové položky je stanovena individuálně Prodávajícím dle příslušných právních předpisů, ceníku externího přepravce, ceníku Prodávajícího, případně dohodou smluvní stran.

4.3 Aktuální kupní ceny nabízeného zboží Prodávajícího jsou uvedeny na internetové adrese: https://eshop.smero.cz/. Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu cen zboží oproti cenám uvedeným v tištěných letácích a katalozích.

5. Fakturace, platební podmínky Smlouvy


5.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně zboží, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

5.2 Smluvní strany sjednávají při konkrétních nákupech některý z níže uvedených způsobů úhrady kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží:

a) platbu v hotovosti v pokladně Prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně Prodávajícího,

b) platbu bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě faktury vystavené Prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c) platbu bankovním převodem na účet Prodávajícího s odloženou splatností.

5.3 Není-li způsob úhrady ujednán dle odst. 5.2 tohoto článku VOP, určí způsob placení Prodávající a tento vyznačí na faktuře. Za den splnění úhrady u bezhotovostního platebního styku se považuje den připsání částky na účet Prodávajícího.

5.4 Pro případy platby bezhotovostním převodem s odloženou splatností je Kupující povinen uzavřít písemnou rámcovou dohodu o spolupráci s Prodávajícím. Splatnost kupní ceny je 14 dní od data doručení daňového dokladu nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu. V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na výhodu individuálních obchodních podmínek a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě, že má Kupující vůči Prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo se v minulosti opakovaly úhrady závazků až po uplynutí splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo vyžadovat platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem,
bez ohledu na znění individuální rámcové smlouvy. V případě, že Kupující odmítne uhradit kupní cenu předem nebo v hotovosti při převzetí zboží, vyhrazuje si Prodávající právo dodat objednané zboží až po úhradě všech závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.

5.5 Faktura zpravidla obsahuje označení Smluvních stran, specifikaci druhu a množství zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek
a podpis osoby oprávněné jednat za Prodávajícího.

5.6 Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu Prodávající na základě řádné Objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je Objednávka Kupujícího neprodleně vyřizována.

5.7 Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o Prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti Prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,
b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodaného zboží.

5.8 Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím (neuhrazenou fakturu). Návrh zápočtu předkládá Kupujícímu Prodávající. Úhrada dobropisu mimo zápočtu se provádí pouze na základě písemné žádosti Kupujícího doručené prodávajícímu zpravidla prostřednictvím e-mailu či faxu. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že Prodávající nemá vůči Kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

5.9 Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura Prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

6. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, odpovědnost za vady


6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího také tehdy, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

6.3 Předá-li Prodávající dopravci zboží pro přepravu Kupujícímu v místě určeném Smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

6.4 Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li Kupující právo žádat dodání náhradního zboží nebo od Smlouvy odstoupil.

6.5 Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

6.6 Kupující je oprávněn dodané a nepoužité zboží zabalené v originálním balení vrátit, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zboží není možné vrátit v případě, že se jedná o zboží, které nepochází z katalogu Prodávajícího nebo pokud bylo zboží speciálně upravováno na přání zákazníka.

6.7 Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. zákona (není-li kupující spotřebitelem):

6.7.1 Reklamace vad Kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) identifikaci příslušné Objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu,

b) popis vady,

c) požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.7.2 V případě vad zboží, které byly Kupujícím řádně a včas reklamovány, a které Prodávající uznal za oprávněné, může Kupující vůči Prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z následujících nároků.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od Smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.7.3 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

6.7.4 Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení Smlouvy. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.7.5 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.8 Zakoupí-li Kupující u Prodávajícího zboží, které je považováno za elektrozařízení ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné, aby po ukončení jeho životnosti bylo toto zboží odevzdáno na místě zpětného odběru. Kupující může odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na kterémkoliv sběrném místě. Seznam sběrných míst je dostupný na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

7. Sankce ze Smlouvy


7.1 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

7.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit Prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.

7.3 V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči Prodávajícímu déle jak 60 dnů nebo bude na Kupujícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude Kupující v likvidaci, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

7.4 Pro případ prodlení Kupujícího s převzetím zboží, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

8. Nesplnění závazků


8.1 Žádná ze Smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci.

8.2 Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou Smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

8.3 Pokud je zřejmé, že Prodávající není schopen splnit Objednávku nebo dodržet termín dodání objednaného zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu. Prodávající současně navrhne nový termín dodání zboží. Pokud nový termín dodání zboží není pro Kupujícího akceptovatelný, má Kupující právo zrušit nebo změnit svou Objednávku bez jakékoli náhrady Prodávajícímu.

9. Zvláštní ustanovení o Smlouvě uzavřené se spotřebitelem


9.1 Tento článek VOP upravuje práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, je-li kupující spotřebitelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mi rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Ostatní ustanovení těchto VOP se na Smlouvu se spotřebitelem použijí přiměřeně.

9.2 Spotřebiteli náležejí práva stanovené Zákonem, zejména pak práva dle § 1810 a násl. Zákona a § 2158 a násl. Zákona.

9.3 Je-li Smlouva uzavřena distančním způsobem, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit stejným způsobem, kterým je možné učinit Objednávku. V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba stanovená výrobcem, uvedená na obalu zboží.

9.5 Má-li dodané zboží vadu, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

9.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

9.7 Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.8 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

9.9 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Práva a povinnosti, které nejsou upraveny Smlouvou nebo VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Zákonem.

10.2 Smluvní strany se společně dohodly na místní příslušnosti soudu ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. K veškerým sporům vzniklých na základě Smlouvy je místě příslušný Okresní soud Brno-venkov. Změna místní příslušnosti se nevztahuje na Spotřebitele.

10.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smlouvy, jejíž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude ovlivněna platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

10.4 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou okamžikem, kdy se adresát mohl s písemností objektivně seznámit, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra nebo i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních Smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé Smluvní straně.

10.5 Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami obchodních partnerů.

10.6 Aktuální znění VOP je dostupné na www.smero.cz.

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2022.