14.08.2017
Elektronická evidence náhradního plnění
Od 1. 10. 2017 by měla začít fungovat elektronická evidence daňových dokladů, které obsahují náhradní plnění. Pokud do té doby bude ze strany ministerstva vše připraveno, zapojíme se do této evidence a podle požadavků zákona doplníme údaje i zpětně za celý rok 2017.
Vzhledem k jednoduchosti procesu neočekáváme žádné problémy, které by tato změna měla přinést. Na zapojení se do elektronické evidence jsme plně připraveni, také i díky tomu, že po celou dobu, kdy naše společnost poskytuje náhradní plnění, jsme si vždy vedli sami řádnou a podrobnou evidenci, a kladli jsme velký důraz na smluvní rezervace slíbeného náhradního plnění. Pečlivě jsme hlídali, abychom nepřekročili náš limit náhradního plnění. Tato novinka je tedy pro nás pouze jiný způsob fungování.
Budete-li mít přesto nějaké pochybnosti, neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce a tuto situaci s nimi proberte. Sami doporučujeme uzavřít smlouvu o poskytování náhradního plnění, kde uvádíme přesný objem náhradního plnění, který garantujeme.

Níže uvádíme bližší informace o změně převzaté z webu AZZP ČR:

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb., která zavádí v § 81 elektronickou evidenci NP.
Tato novela připravovaná již v roce 2016 vstoupila do legislativního procesu s výrazným zpožděním, schválena byla 8. 6. 2017, body, týkající se elektronické evidence NP nabydou účinnost 1. 10. 2017.
Přechodná ustanovení zákona 206/2017 Sb. obsahují tyto body:
6. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vložit do evidence údaje podle § 84 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Zdroj: AZZP ČR, www.azzp.cz

Výňatek ze zákona z 8. 6. 2017, kterým se mění zákon o zaměstnanosti:
§ 84

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen evidence). Správcem této evidence je ministerstvo.

(2) Evidence obsahuje tyto údaje:
a)
identifikační údaje [§ 5 písm. a)] zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen dodavatel) a zaměstnavatele uvedeného v § 81 odst. 1 (dále jen odběratel),

b)
cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
c)
datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

d)
číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
e)
datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
f)
čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
(3) Údaje podle odstavce 2 do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.
(4) Údaj o výši limitu a o průběžném stavu jeho plnění je veřejně přístupný. Údaje podle odstavce 2 včetně osobních údajů ministerstvo v evidenci uchovává po dobu 6 let od jejich vložení.

Dostaňte se k novinkám pohodlně

Co o kancelářském papíru neví ani ti nejzkušenější. Zadejte e-mail a dozvíte se to.

  • Vyplněním a odesláním formuláře uděluji společnosti SMERO, spol. s r.o. souhlas, aby zpracovávala mé osobní údaje a to konkrétně: e-mail. Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem rozesílání newsletteru. Tyto údaje budou u nás zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a to buď v patičce každého e-mailu nebo na adrese info@smero.cz. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, řídíme se totiž Zásadami ochrany osobních údajů